Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Organizacja pracy szkoły

ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE

 

W roku szkolnym 20018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym nr III będą działać następujące zespoły zadaniowe:

 

1.      zespół ds. analizy jakości pracy szkoły,

 

2.      zespół promujący szkołę,

 

3.      Komisja Statutowa

 

4.      zespół ds. edukacji kulturalnej,

 

5.      zespół wychowawczo-profilaktyczny

 

6.      zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli,

 

7.      zespół ds. pomocy stypendialnej i materialnej dla uczniów,

 

8.      komisja ds. przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli,

 

9.      komisja socjalna,

 

10.  Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe- humanistyczny, społeczny, językowy, matematyczno-fizyczny,  biologiczno-chemiczny, informatyczno-menadżerski, sportowo-obronny.

 

 

 

Zespół ds. analizy jakości pracy szkoły :

 

1.      Anetta Barańska - przewodnicząca

 

2.       Anna Kwapisz-Orłowska,

 

3.      Agnieszka Pocheć-Paluch

 

4.       Ewa Dorecka ( WDN)

 

Do celów i zadań zespołu należy dbanie o prowadzenie bieżącej analizy jakości pracy
w szkole poprzez Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości - jest to zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez Dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły, a w szczególności działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Na Wewnątrzszkolny System Zapewnienia Jakości LO nr III im. Władysława Broniewskiego składają się:

 

 

 

1. dokumenty:

 

·          Program Rozwoju Szkoły

 

·          plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

 

·          Statut Szkoły z załącznikami: Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczo-profilaktyczny

 

·          Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

·          informacje o pracy nauczycieli gromadzone przez Dyrekcję w celu dokonywania oceny ich pracy

 

 

 

2. działania:

 

·          dyrekcji wspomagające nauczycieli i inspirujące do podejmowania innowacji pedagogicznych,

 

·          centrum multibibliotecznego (program MOL),

 

·          zespołów zadaniowych funkcjonujących w szkole

 

·          pracowników administracji szkoły

 

·          polegające na doskonaleniu bazy szkoły.

 

 

 

Zespół promujący szkołę :

 

  1. dyrektor Robert Warda- przewodniczący
  2. Ewa Wyjadłowska- rzecznik prasowy
  3. Marta Dytkowska-rzecznik prasowy szkoły

 

       przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 

  1. Jolanta Sienniak-Romańska,
  2. Anna Kwapisz-Orłowska
  3. Anna Nowak-Musiał –radio Bronek- Fm i telewizja Bronek-TV
  4. Dariusz Grochulski- szkolna strona internetowa
  5. opiekun Samorządu Uczniowskiego- Ewelina Gablewska  
  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ( wybierany co rok)

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

·          promocja szkoły w środowisku lokalnym,

 

·          systematyczne gromadzenie materiałów informacyjnych o szkole,

 

·          aktualizowanie strony internetowej szkoły,

 

·          współpracę z prasą i telewizją lokalną.

 

·          organizacja „Dni Otwartych” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców,

 

·          opracowywanie raportu z realizacji wytyczonych zadań w danym roku szkolnym

 

 

 

Rzecznik prasowy

 

 Podstawą dobrych efektów pracy szkoły są właściwie zaplanowane działania (wizja szkoły) z jasno określonym celem ( misja, jaką ma spełniać szkoła), sprawną organizacją pracy całego zespołu oraz planowe, okresowe diagnozowanie realizacji planów i ocena efektów połączona w razie potrzeby z korektą zaplanowanych działań.

 

            Do obowiązków rzecznika należy przygotowywanie tekstów i  informacji prasowych, organizowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w czasie ważnych wydarzeń i uroczystości szkolnych, czasem opracowywanie programów tych wydarzeń, jak np. Dni Otwarte, organizacja zadań zespołu do promocji szkoły.

 

 

 

Komisja Statutowa:

 

1.      Anna Kwapisz- Orłowska - przewodnicząca

 

2.      Dorota Kamińska

 

3.      Marzena Kusal

 

4.      Agnieszka Pocheć-Paluch

 

5.      Jolanta Sienniak-Romańska

 

6.      Anna Budzeń

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

§  kontrolowanie zgodności Statutu Szkoły z aktualnym prawem oświatowym,

 

§  w miarę potrzeb wprowadzania aneksów do Statutu i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Zespół wychowawczo-profilaktyczny :

 

1.      Anna Kwapisz-Orłowska -koordynator,

 

2.      Jolanta Sienniak-Romańska

 

3.      Justyna Górska

 

4.      przedstawiciele wychowawców klas z poszczególnych pionów:

 

§  kl. I- Alicja Samot

 

§  kl. II –Krystyna Kozieł

 

§  kl. III– Barbara Cecot

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

§  stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i  zdrowotnym

 

§  opracowanie, wdrożenie, kontrola przestrzegania i stała ewaluacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły

 

 

 

 

 

Zespół ds. dokształcania i dofinansowania nauczycieli :

 

1.      Robert Warda- przewodniczący

 

2.      Dorota Kamińska

 

3.      Barbara Cecot

 

4.      Agnieszka Pocheć-Paluch

 

5.      Małgorzata Mularska

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

§  opracowanie regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie kształcenia nauczycieli,

 

§  opiniowanie podań nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie,

 

§  sprawiedliwy rozdział pieniędzy na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i    dokształcające

 

              

 

Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej dla ucznia :

 

1.      Anna Kwapisz-Orłowska- przewodnicząca

 

2.      Monika Majchrzyk

 

3.      Agnieszka Pocheć-Paluch

 

4.      Jolanta Sienniak-Romańska

 

5.      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - (wybierany co rok)

 

 

 

Zadania zespołu to:

 

§  przydzielanie stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe i sportowe,

 

§  rozpatrywanie wniosków o stypendia socjalne

 

 

 

 

 

Komisja do spraw przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli:

 

§  Jacek Jankowski- przewodniczący

 

§  Barbara Cecot

 

§  Katarzyna Chajska

 

§  Małgorzata Mularska

 

 

 

                 Zadnia komisji to:

 

§  Przyznawanie zapomóg zgodnie z regulaminem zawartym w Uchwale
Nr XVIII/129/08 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 maja 2008 r.

 

 

 

Komisja socjalna:

 

§     Dorota Kamińska

 

§     Beata Bocheńska

 

§     Agnieszka Pocheć-Paluch

 

§     Barbara Cecot

 

§     Renata Graczak

 

 

 

Zadania komisji:

 

§  rozdysponowywanie środków z funduszu socjalnego zgodnie ze  szkolnym regulaminem tego funduszu

 

§  dokonywanie propozycji nowelizacji regulaminu w miarę potrzeb i prezentowanie go Radzie Pedagogicznej

 

 

 

Szkolna komisja Inwentaryzacyjna:

 

·          Beata Bocheńska- przewodniczący

 

·          M. Currie- z-ca przewodniczącego

 

·          Justyna Górska

 

·          Barbara Cecot

 

·          K. Chajska

 

 

 

Samokształceniowe Zespoły Przedmiotowe:

 

 

 

                                                 I.      Zespół humanistyczny:

 

·          Ewa Wyjadłowska (j. polski)- przewodnicząca

 

·          Ewa Dobrowolska ( j. polski)

 

·          Krystyna Kozieł ( j. polski)

 

·          Lucyna Książek (j. polski,  WOK )

 

·          Artur Tofil (filozofia)

 

 

 

                                              II.      Zespół społeczny:

 

·          Anna Budzeń (historia, historia i społeczeństwo)- przew.

 

·          Artur Tofil ( historia i społeczeństwo, WOS)

 

·          Szymon Pająk ( wos, geografia, historia i społeczeństwo, WOS)

 

·          Marzena Kusal (WOS, historia, historia i społeczeństwo)

 

·          Monika Majchrzak (historia i społeczeństwo)

 

 

 

                                           III.      Zespół językowy:

 

 

 

·         Alicja Samot (j. francuski) – przewodnicząca

 

·         Marta Dytkowska (j. angielski)

 

·         Anetta Barańska (j. angielski)

 

·         Agnieszka Pocheć-Paluch (j. angielski)

 

·         Anna Nowak-Musiał (j. angielski)

 

·         Małgorzata Currie (j. angielski)

 

·         Ewelina Gablewska (j. rosyjski)

 

·         Ewa Dorecka (j. niemiecki)

 

 

 

                                           IV.      Zespół matematyczno-fizyczny

 

·          Justyna Górska  (matematyka) – przewodnicząca

 

·          Robert Warda ( matematyka)

 

·          Małgorzata Mularska   (matematyka)

 

·          Jacek Jankowski (fizyka)

 

 

 

                                              V.      Zespół biologiczno-chemiczny

 

·         Jolanta Sienniak- Romańska (biologia)  -przewodnicząca

 

·         Barbara Cecot (chemia)

 

·         Dorota Kamińska (chemia)

 

·         Urszula Sokół (biologia)

 

 

 

 

 

                                           VI.      Zespół informatyczno-menedżerski

 

·        Dariusz Grochulski ( informatyka)-  przewodniczący

 

·       Artur Tofil ( PP, ekonomia w praktyce)

 

 

 

                                        VII.      Zespół sportowo-obronny

 

·         Beata Bocheńska (wychowanie fizyczne) – przew.

 

·         Paweł Kochański (wychowanie fizyczne)

 

·         Małgorzata Turek (wychowanie fizyczne)

 

·         Dariusz Grochulski (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

·         Artur Tofil (edukacja dla bezpieczeństwa)

 

 

 

 

 

Do zadań zespołów samokształceniowych należy:

 

1)      organizowanie zebrań w celu wymiany doświadczeń,

 

2)      samokształcenie,

 

3)      wspólna organizacja konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych,

 

4)      współpraca w realizacji zadań przedmiotowych, zwłaszcza związanych
z maturą czy olimpiadą przedmiotową na poziomie eliminacji szkolnych,

 

5)      inne zadania ustalane przez zespoły.